Regulamin - Centrum Kopert

§ 1 Postanowienia ogólne regulaminu
Niniejszy regulamin opracowany przy współpracy kancelarii prawnej określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.centrum-kopert.pl produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (głównie kopert firmowych), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.

Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: www.centrum-kopert.pl przez firmę: NOWANO S.C. KAROL NOWAK TOMASZ NOWAK, ul. Śląska 17/9, 98-300 Wieluń (zwanego dalej: „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”), który jest właścicielem serwisu internetowego centrum-kopert.pl (zwanego dalej: „Serwisem” lub „Sklepem”), a także jego Administratorem.
Szczegółowe dane Sprzedawcy: NOWANO S.C. KAROL NOWAK TOMASZ NOWAK, ul. Śląska 17/9, 98-300 Wieluń, NIP: 832 208 66 84, REGON: 386 080 273, NIP EU: PL 832 208 66 84
Tel.: (43) 655 00 44, Kom: 669 481 139, poczta@centrum-kopert.pl.

Produkty sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym od Sprzedawcy Produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: „Konsumentami”), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Sklepie internetowym www.centrum-kopert.pl zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Kupującymi”.

§ 2  Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży
Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży są głównie koperty firmowe z nadrukiem oraz papier firmowy tworzone na zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu www.centrum-kopert.pl oraz czas realizacji, projekty graficzne oraz wysyłka.
Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.
Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Kupujący powinien otworzyć stronę internetową działającą pod adresem www.centrum-kopert.pl i następnie po przejrzeniu produktów wybrać interesujący go produkt a następnie dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularzy zamieszczonych na stronie Sklepu. Kupujący w trakcie wypełniania formularza zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest utworzenie konta w systemie www.centrum-kopert.pl.
Utworzenie konta odbywa się poprzez wypełnienie krótkiego formularza dostępnego pod adresem: http://centrum-kopert.pl/rejestracja.html
Informacje podane przez Kupującego podczas tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Produktów.

Konto danego klienta w systemie www.centrum-kopert.pl może zostać zlikwidowane lub zablokowane przez Administratora w przypadku nie przestrzegania Regulaminu przez klienta lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem, o czym klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 6 Regulaminu.
Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku.
Dokonując zakupów Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanych w Sklepie do koszyka. Przy każdym Produkcie znajdują się dostępne parametry, które Kupujący samodzielnie wybiera. W zależności od wybranych parametrów Produktu pojawia się cena Produktu. Po wybraniu parametrów i dodaniu produktu do koszyka, Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamów”. Kupujący po kliknięciu przycisku „Zamów” i zapłacie ma możliwość dodania pliku graficznego oraz możliwość wskazania przez siebie innego adresu dostawy zamówienia.Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamówienia w serwisie www.centrum-kopert.pl oraz dokonanie przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w § 3 Regulaminu.

Czas realizacji zamówienia
Czas realizacji zamówienia jest dokładnie opisany w zakładce "terminy"
Termin wysyłki Produktu jest liczony:
od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji - w przypadku gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego w chwili odbioru Produktu - gotówką kurierowi albo gotówką lub kartą płatniczą przedstawicielowi Sprzedawcy ( w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy ).
albo
od momentu wpływu na konto Sprzedawcy całej kwoty wynagrodzenia należnego za Produkt zamówiony przez Kupującego – w przypadku gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę (przelewem na konto Sprzedawcy).

Materiały do druku - projekty graficzne
Materiały przesłane przez Kupującego do druku powinny być przygotowane według specyfikacji Serwisu www.centrum-kopert.pl.
Specyfikacje i makiety dostępne są na stronie http://centrum-kopert.pl/index.php?page=strona&id=11
W serwisie www.centrum-kopert.pl dostępna jest opcja wgrania pliku z projektem graficznym. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności z specyfikacją Sprzedawcy.
Serwis www.centrum-kopert.pl  nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić realizacji zamówienia.

Z chwilą otrzymania przez Kupującego na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje - Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.
Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktu, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Szczegółowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia muszą zostać uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
Sprzedawca dostarczy Produkt Kupującemu w terminie wskazanym na stronie Sklepu lub też – w przypadku Produktów realizowanych na indywidualne zamówienie Kupującego - w terminie uzgodnionym z Kupującym i wskazanym w przesłanej do Kupującego korespondencji e-mail.

Wysyłka
Produkt jest wysyłany przez Sprzedawcę na adres (na terenie Polski) wskazany przez Kupującego, na koszt Kupującego. Koszt wysyłki to 19 zł brutto. Produkty nie są wysyłane na adresy znajdujące się poza terenem Polski. Warunkiem wydania Produktu Kupującemu jest zapłata całości wynagrodzenia za Produkt.
Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W przypadku nie doręczenia Produktu z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu. Sposób opakowania Produktu każdorazowo jest wybierany przez Sprzedawcę i uwzględnia specyfikę wysyłanego Produktu.
Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki. Niezależnie od powyższego zaleca się aby zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń Produktu w trakcie transportu dokonać także w sposób ustalony w § 5 Regulaminu, nie później niż w terminie 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez Kupującego.
Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby Kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku na liście przewozowym Kupujący powinien także podać datę i godzinę doręczenia.
W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nie odebranie Produktu - jest zobowiązany także do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Kupujący bezpodstawnie odmówił. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9:00 – 18:00.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
- otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
- otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,
- braku możliwości kontaktu z Kupującym w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia.
W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

 

§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty za zamówienie

Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN. Każdorazowo obok ceny Produktu podawane są dodatkowo ceny netto.
Do każdego wysłanego Produktu dołączony jest dowód sprzedaży, który Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem. Sprzedawca dopuszcza także wysłanie przesyłki z Produktem na inny adres, niż adres na który zostanie wysłany dowód sprzedaży.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych ( rabatowych ), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisów PayU,
Można też zapłacić dokonując standardowego przelewu.
Dane do przelewu:
NOWANO S.C.
ul. Śląska 17 lok. 9
98-300 Wieluń
NIP: 832 208 66 84
Numer Konta: PL09 1050 1937 1000 0092 7746 5994
W tytule przelewu należy podać: Numer zamówienia oraz swój login.

Sprzedawca dopuszcza także dokonywanie zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Produktu - gotówką kurierowi.
W przypadku gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt w formie ustalonej w ust. 5 niniejszego paragrafu (przedpłata), brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 ( czternastu ) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat (wysłać do): NOWANO S.C. KAROL NOWAK TOMASZ NOWAK, ul. Śląska 17/9, 98-300 Wieluń, e-mail: poczta@centrum-kopert.pl

„ - Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*……./umowy dostawy następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*……./o świadczenie następującej usługi*
- Data zawarcia umowy*………../odbioru*…………….
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………..
- Adres konsumenta(-ów) ……………..
- Podpis konsumenta(-ów) …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data ………………….”
(*) niepotrzebne skreślić

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres Sklepu lub drogą elektroniczną na adres e-mail poczta@centrum-kopert.pl przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku ( na przykład pocztą elektroniczną ) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 13 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.
Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.

Reklamację można przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: NOWANO S.C. KAROL NOWAK TOMASZ NOWAK, ul. Śląska 17/9, 98-300 Wieluń.
Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres poczta@centrum-kopert.pl. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.
Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzaj zgłoszenia - w ciągu 24h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony Produkt lub - w przypadku gdy wada nie da się usunąć - nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego.

W przypadku gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 6 Prywatność i bezpieczeństwo

Ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą ważną, dlatego sprzedawca zobowiązuje się do postępowania w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego (za wyjątkiem przypadków opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu ) do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8)  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926)
Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia. Dane wprowadzone przez Kupującego przy tworzeniu konta w serwisie centrum-kopert.pl można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres poczta@centrum-kopert.pl. Informacje na temat kart kredytowych Kupującego nie są w żaden sposób przechowywane.
Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

§ 7 Własność intelektualna

Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, to jest: www.centrum-kopert.pl oraz jej treść, stanowi przedmiot prawa autorskiego i jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu centrum-kopert.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy NOWANO S.C. KAROL NOWAK TOMASZ NOWAK, ul. Śląska 17/9, 98-300 Wieluń. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu centrum-kopert.pl. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.centrum-kopert.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, lub innym prawem pierwszeństwo mają te przepisy i to prawo obowiązujące aktualnie w Polsce.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.centrum-kopert.pl
Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.

Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 3 sierpnia 2017r.